Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Wniosek o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE może złożyć Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce na regulowanych prawem zasadach. Ponadto musi wykazać, że w okresie, jaki wynosi co najmniej przez 5 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia, spełnia określone warunki. Jeśli dokumenty odpowiadają wymaganiom, w paszporcie osoby ubiegającej się o zezwolenie zostaje wystawiony stempel, który stanowi potwierdzenie wszczęcia procedury. Uzyskanie pozwolenia wiąże się z uprawnieniem do podjęcia pracy w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Warunki zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Cudzoziemiec, ubiegający się o zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, musi wykazać, że:

  • posiada źródło stałego i regularnego dochodu, jaki wystarcza na pokrycie kosztów gospodarstwa rodzinnego, które utrzymuje;

  • podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych bądź posiada potwierdzenie pokrycia kosztów leczenia w Polsce przez ubezpieczyciela;

  • jest w posiadaniu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego:

  • certyfikatu zaświadczającego biegłość języka co najmniej na poziomie B1;

  • świadectwa ukończenia szkoły w Polsce;

  • potwierdzenia edukacji za granicą z językiem polskim jako wykładowym.

Więcej informacji ? 795 889 889